Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je EKOTEQ, s.r.o., so sídlom Michalská bašta 29, IČO: 46529284, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.:30955/N DIČ: 2023423600, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru.

1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté cez internetovú stránku www.ekoteq.sk (písomnou a/alebo elektronickou formou) s predávajúcim, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke www.ekoteq.sk kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

2. Práva a povinnosti predávajúceho

2.1. Predávajúci je povinný: Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

2.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

2.3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovej stránke, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3. Práva a povinnosti kupujúceho

3.1. Kupujúci je povinný: Prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru, nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

3.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

4. Kúpna cena

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

4.3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

5. Osobné údaje a ich ochrana

5.1. Osobné údaje (meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie, detaily kreditnej karty, IČ, DIČ), ktoré sú súčasťou objednávky alebo pri registrácii nového kupujúceho sú predávajúcim považované za diskrétne a sú chránené proti zneužitiu. Údaje o kupujúcom zásadne nebudú šírené tretím osobám okrem tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky kupujúceho (banka, kuriérska služba) a to iba v nutnom rozsahu.

6. Odstúpenie od kupnej zmluvy zo strany kupujúceho a predávajúceho

6.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo jeho opotrebovania, v pôvodnom stave poslať späť. Po obdržaní vráteného a nepoškodeného tovaru predávajúci obratom kupujúcemu vráti späť zodpovedajúcu čiastku. Vrátená čiastka sa bude rovnať rozdielu kúpnej ceny a prepravných nákladov.

6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že sa už tovar nevyrobí alebo nedodáva. V tomto prípade bude kupujúci okamžite kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

7.2. Kupujúci zaslaním objednávky (písomnou a/alebo elektronickou formou) potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V čom sme jedineční

 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Zlatá medaila zo Ženevy
 • Naša zapaľovacia elektronická žiarivka získala v apríli roku 2009 na výstavách medzinárodných ženevských vynálezov zlatú medailu.

Aktuálne novinky

 • Neónové osvetlenie
 • Pre spoločnosť VSL SERVICES s.r.o. sídliacu v Poprade sme zabezpečili kompletné vnútorné neónové osvetlenie kancelárií.
 • Neónové a LED diódové lampy
 • Pre Hotel Růže sídliaci v Prahe vedľa pražského Orloja sme zabezpečili vnútorné aj vonkajšie osvetlenie neónovými a LED diódovými lampami.
 • Výmena pouličného osvetlenia
 • Pre obec Malinovo neďaleko Bratislavy sme zabezpečili kompletnú výmenu svietidiel pouličného osvetlenia.

Meracie protokoly

 • Efektívny spôsob úspor energie
 • Vyvinuli sme elektroniku pre žiarivky, ktorá dosahuje výrazné úspory energie v porovnaní s tradičnými elektronikami.
 • Meranie žiarivky s tlmivkou
 • Pri meraní bola použitá toková metóda, ktorou sme zistili, že žiarivková trubica je schopná naštartovať aj čiastočne poškodenú (trubicu) žiarivku.
 • Elektronický predradník CSP
 • Vyvinuli sme nový predradník s 50% až 55% úsporou energie na sodíkové lampy, ktorým dokážeme regulovať intenzitu osvetlenia počas prevádzky.